BESZÁMOLÓ - 2023

Az Észak-Alföldi Mezőgazdasági Zöldség-Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet 2023. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Szövetkezeti Tagok!

Az Észak-Alföldi Mezőgazdasági Szövetkezet 2003. november 14-én szerezte meg előzetes elismerésünket, melyet az Eu-s csatlakozást követően 2004. május elsejével az elismerést végző szervezet az akkori Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megerősített. Az előzetesen elismert Tész-kénti időszakban szövetkezetünk jelentősen növekedett.
2009. július 31-én az Észak-Alföldi Mezőgazdasági Szövetkezetet termelői szervezetként elismerték.

Véglegesen elismert TÉSZ-ként a feladataink az Alapszabályban is rögzítetteknek megfelelően az alábbiak:

  • biztosítsuk a termelésnek a kereslethez történő igazítását, elsősorban a mennyiség és minőség vonatkozásában;
  • biztosítsuk a kínálat koncentrációját, és segítsük a tagok által megtermelt termékek piacon történő elhelyezését;
  • csökkentsük a termelési költségeket, és stabilizáljuk a termelői árakat;
  • elősegítsük olyan környezetbarát termesztési módszerek és hulladékkezelési eljárások alkalmazását, amelyek védik a környezet minőségét, illetve javítják a környezet biológiai állapotát;
  • biztosítsuk termékeik tárolásához, áruvá történő előkészítéséhez és értékesítéséhez szükséges technikai hátterét

Ezt követően nézzük az elmúlt évben elvégzett tevékenységeinket és elért eredményeinket.

A 2023-as évben Szövetkezetünk árbevétele 2.858.022.000 Ft-ot tett ki. A Tész-kénti működés alapja a jogszabályokban is rögzített és a tagok által is kötelezően felvállalt, csak és kizárólag a Tészen keresztül történő értékesítés. Ezen alapelvet mi is az Alapszabályunkban rögzítettük, mely szerint termelő tagjaink kötelezettsége, hogy az általuk megtermelt zöldség-gyümölcsöt csak és kizárólag az Észak-Alföldi Mezőgazdasági Szövetkezeten keresztül forgalmazhatják. Ezen kötelezettség be nem tartása miatt a Szövetkezet Igazgatósága a Szövetkezet alapszabályában leírtak szerint járt el az elmúlt évben és kizárta azon tagokat, akik kötelezettségeiket nem teljesítették. 2023. év végén a taglétszámunk 192 főt tett ki.
A tagi kötelezettségek betartását úgy mint eddig is, ezt követően is az Igazgatóság folyamatosan ellenőrzi és azokkal szemben, akik ezen kötelezettségeiket megszegik, minden esetben kizárási eljárást indít.
A korábbi években megkezdett tevékenységeinket folytatva 2023. évben is teljes termesztés technológiát és hozzá kapcsolódó szaktanácsadást biztosítottunk termelő tagjaink részére. Szaktanácsadás keretében 2023. évben teljes termesztés technológiát biztosítottunk meggy és torma termelő tagjaink részére. A termesztés technológiában leírt input anyagokat (műtrágyát, vegyszert) az azt igénylő és általunk bevizsgált termelő tagjaink részére biztosítottuk. 2023. évben 175.204.466 Ft értékben adtunk ki input anyagot szövetkezeti tagjaink részére. Az input anyagok eljuttatását, valamint a szaktanácsadást, és egyéb koordinációs munkákat külsős integrátor vállalkozókon keresztül végeztük. A szövetkezet tagjai túlnyomórészt saját földterületeiken, saját termelési eszközeikkel végzik a termelésüket, melyhez a Szövetkezetünk szolgáltatásokat, szaktanácsadást és input anyagokat biztosít.

Az alábbiakban ismertetem a 2023. évi termelési adatokat:

A 2023. évben a Tész tagjai összesen 1.587 ha területen termeltek, összesen 3.967 tonna zöldséget-gyümölcsöt. Szövetkezetünk nettó árbevétele 2.858.022.000 Ft volt, melyből 2.550.647.678 Ft-ot tett ki a zöldség-gyümölcs friss és feldolgozott termék értékesítés. A tagok által megtermelt termékek értékesítéséből befolyó árbevétel, vagyis a tagi árbevétel 2023. évben 1.157.414.148 Ft volt. Ez az összárbevételnek az 40 %-a, és a zöldség-gyümölcs értékesítés árbevételének a 45 %-a.
2023-ban a Szövetkezet fő termékei az elmúlt évekhez hasonlóan a meggy, torma, szilva és alma volt.
Szövetkezetünk 2023. évben 301 tonna tormát vásárolt, 124.864.899 Ft értékben. Ebből 135.012.806 Ft tagi árbevételt tudtunk realizálni. A tormánál a korábban rögzített stratégiai partnerség alapján legnagyobb vevőnk a Parmen Konzervipari Zrt, melyen keresztül a tagjaink által megtermelt torma ipari feldolgozásra elsősorban németországi és lengyelországi feldolgozókba került, de kisebb mennyiségben Ausztriában, Szlovákiában működő feldolgozók felé is történt kiszállítás. A saját és a bérelt eszközök felhasználásával ugyanakkor olyan vevőket is ki tudtunk szolgálni, akiknek a tormát hosszabb távon Magyarországon hűtve kell tárolni, akiknek a tormát a kiszállítás előtt át kell dolgozni, át kell zsákolni, valamint olyan vevőket is, akik friss étkezési piacra értékesítik az általunk megtisztított, mosott tormát.

Szövetkezetünk 3.094 tonna meggyet vásárolt fel 2023. évben. Ebből tagjaink 2.778 tonna termésmennyiséget termeltek. Az EUs szabályzók lehetőségeit kihasználva a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a meggyet nem nyers, hanem jelentős részben feldolgozott formában meggybefőttként értékesítettük 2023. évben is. 2008-tól kezdve a meggy termelő tagjaink által megtermelt termékekből bérgyártási megállapodás keretein belül a Parmen Konzervipari Zrt. feldolgozó üzemeiben meggybefőttet gyártatunk és a meggybefőttből származó árbevételünk 2.024.225.000 Ft volt, melyből 900.660.476 Ft volt a tagi árbevétel. 2015-ös évtől jogszabály alapján a feldolgozott termék 48 %-a vehető figyelembe tagi árbevételként.

Szövetkezetünk 2023. évben 485 tonna szilvát vásárolt föl. Ennek értékesítéséből származó bevételünk 155.493.944 Ft volt, melyből a tagi árbevétel 2023. évben 88.775.273 Ft. A szilvának jelentős része feldolgozásra került befőtt formájában, a jelentős árbevételt a tavalyi évben gyártott szilvabefőtt értékesítése adja.

2023. évben almából 272 tonnát vásároltunk föl termelő tagjainktól, és ennek értékesítéséből 12.501.810 Ft árbevételt realizáltunk, mely teljes egészében tagi árbevétel volt.

A 2023. évben végrehajtott tevékenységeinek részletezését követően az Észak-Alföldi Mezőgazdasági Szövetkezet vagyoni helyzetét és a 2023. éves tevékenység bevételeit-kiadásait, eredmény kimutatását az alábbiakban részletezzük.
A mérleg főösszegünk 1.059.482.000 Ft-ot tett ki.
Befektetett eszközök értéke 293.162.000 Ft, melyből tárgyi eszköz állományunk 2023. évben 261.312.000 Ft-ot tett ki. A Szövetkezet tulajdonában lévő ingatlanok értéke 259.277.000 Ft.
A műszaki berendezések, gépek, járművek értéke Szövetkezetünknél 1.975.000 Ft-ot tett ki.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek soron 60.000 Ft értékű eszközt tartunk nyilván. Befektetett pénzügyi eszközeink 31.850.000 Ft.
A forgóeszköz állományunk 765.898 e Ft-ot tett ki, amely 231.478.000 Ft-tal csökkent az előző évi értékhez képest. Készleteink 403.908.000 Ft értékben realizálódtak, melyből kész termék 397.364.000 Ft, árukészletünk 6.544.000 Ft.
Követeléseink értéke 2023. évben 359.871.000 Ft-ot tett ki. Ez 115.473.000 Ft-al csökkent az elmúlt évhez képest.
Ez tartalmazza a vevőkövetelésünket 251.787.000 Ft értékben, ill. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni követelésünket 6.920.000 Ft értékben.
Az egyéb követelés soron 101.164.000 Ft-ot tartunk nyilván, melyből 67.540.900 Ft a MÁK-hoz korábbi években benyújtott Működési Programhoz kapcsolódó támogatás összege.
Pénzeszközeink 2.119.000 Ft-ot tettek ki év végével.
Aktív időbeli elhatárolásunk 422.000 Ft volt.
Az eszközök összesen a fenti részletezésben 2023. december 31-én 1.059.482.000 Ft-ot mutatott.
Az Észak-Alföldi Mezőgazdasági TÉSZ saját tőkéje 2023. év végével 70.613.000 Ft-ot tett ki..
A jegyzett tőke soron tartjuk nyilván a szövetkezeti tagok által ténylegesen a Szövetkezet részére bocsátott pénzeszközök összességét, amely 4.620.000 Ft-ot tesz ki. A tagok által teljesített befizetések a Szövetkezet saját tőkéjének mindössze 6,5 %-át adják, amely természetesen rányomja a bélyegét a gazdálkodásunkra, ugyanis minden elvégzett és a jövőben elvégzendő beruházást csak és kizárólag külső forrás igénybevételével, vagyis banktól felvett hitelből kell megvalósítsunk. Ez a tisztségviselőktől, a dolgozóktól és a stratégiai partnereinktől nagyon nagy munkát és sok erőfeszítést igényel.
Kötelezettség állományunk 988.828.000 Ft-ot tesz ki, mely az elmúlt évhez képest 173.678.000 Ft-al csökkent.
Hosszú lejáratú kötelezettség állományunk 2023. december 31-én nem volt.
A rövid lejáratú kötelezettségünk 988.828.000 Ft volt, amely csökkenést mutat az elmúlt évhez képest.
2024. évben fizetendő hiteltörlesztésünk 12.667.000 Ft, melyet társaságunk 2024. március 11-én visszafizetett.
Az áruszállításból származó kötelezettségállományunk, vagyis a szállítói tartozásunk a tavalyi évhez képest csökkent, év végével 221.656.000 Ft volt a tartozásunk.
Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni rövid lejáratú kötelezettségünk 98.729.000 Ft, mely csökkent az előző évhez képest.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állományunk a tavalyi 42.265.000 Ft-ról 84.383.000 Ft-ra nőtt.
Passzív időbeli elhatárolás értéke 41.000 Ft volt.

A fentieket összegezve a források összesen sor 1.059.482.000 Ft-ot tartalmaz, és ezen összegben a mérleg eszközök és források sora megegyező.
Az Észak-Alföldi Mezőgazdasági TÉSZ nettó árbevétele 2.858.022.000 Ft-ban realizálódott. Költségeinket elemezve azt láthatjuk, hogy az anyagköltségünk 712.098.000 Ft-ot, az igénybe vett szolgáltatások értéke 1.502.652.000 Ft-ot, az eladott áruk beszerzési értéke 393.947.000 Ft-ot tett ki. Az anyag jellegű ráfordítások 2.740.149.000 Ft-ban realizálódtak.
Személyi jellegű ráfordításaink 31.697.000 Ft-ot tettek ki.

Az értékcsökkenési leírás 5.337.000 Ft-ot tett ki. Az elkövetkezendő években kevesebb értékcsökkenéssel számolhatunk. Egyéb ráfordításaink 35.462.000 Ft, ebből követeléseinkre elszámolt értékvesztés 23.875.000 Ft volt.
Az üzemi tevékenységünk eredménye - 52.781.000 Ft volt.
A pénzügyi műveletek eredménye - 201.000 Ft kamatfizetési kötelezettségből adódik.
Az adózás előtti eredményünk 2023. évben - 52.982.000 Ft volt. A Társasági adóalapunk a növelő-csökkentő tételek figyelembe vételével - 27.323.000 Ft, adófizetési kötelezettségünk 0 Ft, így az adózott eredményünk - 52.982.000 Ft.
A 2023-es évre vonatkozó tevékenységünket a Szövetkezet Igazgatósága már többször tárgyalta. Ez az év sem lesz egyszerűbb, mint az előzőek. Nagyon nagy kihívásokat, feladatokat kell megoldanunk ebben az évben is, melyekhez kérjük a Tisztelt Szövetkezeti Tagok, és a Tisztelt Közgyűlés támogató hozzájárulását.

Debrecen, 2024.05.03.

Fodor Sándor
Szövetkezet elnöke